Qt GROUP

Eettiset ohjeet

 

Käännös englanninkielisestä alkuperäisversiosta.
 

Eettiset ohjeet (Code of Conduct) määrittelevät moraaliset standardit, joiden mukaan harjoitetaan liiketoimintaa. Näissä eettisissä ohjeissa asetetaan standardit ja ohjeet, joita odotamme jokaisen Qt Groupin työntekijän, alihankkijan, toimittajan ja kumppanin noudattavan ja kunnioittavan:

  • työpaikalla tai työhön liittyvissä tapahtumissa, tai
  • toimiessa Qt Groupin liiketoimintatehtävissä, tai
  • työpaikan ulkopuolella, mutta Qt Groupin edustajana tai sosiaalisissa tilanteissa Qt Groupin asiakkaiden, kumppaneiden tai työntekijöiden kanssa.

Eettiset ohjeet voivat koskea asioita, jotka on määritelty paikallisessa tai alueellisessa lainsäädännössä, missä tapauksessa eettisten ohjeiden sisältö ja mahdolliset eroavaisuudet tulkitaan sovellettavan lainsäädännön mukaan.

 

Eettisten ohjeiden perustana ovat yhtiömme arvot, jotka määrittelevät keskeiset toimintaperiaatteemme sekä sisäisesti että ulkoisesti:

Innovointi. Ohjelmistomme on pohja huippuluokan tuotteille ja ratkaisuille.

Yhteistyö. Yhteistyö on toimintatapojemme keskiössä.

Läpinäkyvyys. Kannustamme työntekijöitämme avoimeen viestintään.

Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä Qt Groupista työpaikka, jossa kunnioitamme toisiamme ja kohtelemme kaikkia tasavertaisesti maasta, roolista, tehtävästä tai sukupuolesta riippumatta. Luottamus on keskeinen ainesosa, joka ei koskaan muutu, olimmepa missä päin maailmaa tahansa. Nämä eettiset ohjeet koskevat Qt Groupin työntekijöitä, alihankkijoita ja kumppaneita.

 

1. Toimimme oikein

Harjoitamme liiketoimintaa äärimmäisen ammattitaitoisesti, rehellisesti ja reilusti korkeimpien moraalisten, eettisten ja lainsäädännöllisten standardien mukaisesti. Pidämme lupauksemme ja huolehdimme niin omista työntekijöistämme kuin ihmisistä ja yrityksistä, joiden kanssa työskentelemme. Kehitämme työkumppanuuksia, jotka ovat oikeudenmukaisia, vastuullisia ja molemmille osapuolille hyödyllisiä.

Sisäisten käytäntöjemme ja menettelytapojemme lisäksi noudatamme kaikkia sovellettavia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja määräyksiä päivittäisessä liiketoiminnassamme. Sääntömme on yksinkertainen – emme hyväksy korruptoituneita liiketoimintakäytäntöjä ja kieltäydymme osallistumasta mihinkään lahjontaan, kuten Qt Groupin lahjonnan ja korruption vastaisissa käytänteissä on kuvattu (”Qt Group’s Anti-Bribery and Corruption policy”).

Olemme hyviä kansalaisia kaikissa yhteisöissä, joihin kuulumme, ja edistämme kestäviä toimintatapoja. Noudatamme ympäristömääräyksiä ja -säädöksiä kaikissa toimintamaissamme, ja olemme sitoutuneet viestimään Qt Groupin ympäristövaikutuksista läpinäkyvästi. Tarkistamme ja parannamme käytäntöjämme jatkuvasti. Tavoitteemme on saavuttaa huippuosaaminen kaikessa toiminnassamme ja tarjota aina parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme.

 

2. Luomme positiivisen työympäristön


Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien perusperiaatteiden mukaisesti. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja tasavertaisesti etnisestä alkuperästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, iästä, kansalaisuudesta, sukupuolesta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai poliittisesta asemasta riippumatta.

Olemme sitoutuneet luomaan avoimen, inspiroivan ja terveellisen työympäristön, jossa työntekijät voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja edistää yhtiömme visiota ja tavoitteita. Kannustamme ylläpitämään terveellisen tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä.

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti. Emme käytä loukkaavaa kieltä tai hyväksy tekosyitä huonolle käytökselle. Toimimme ammattimaisesti kaikessa viestinnässä ja yhteistyössä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Luomme avoimen ja yhteistyöhenkisen ilmapiirin.

Tarjoamme yhdenvertaiset mahdollisuudet henkilökohtaiseen kasvuun ja urakehitykseen riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vammaisuudesta, kansalaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta, siviilisäädystä, taloudellisesta asemasta tai asemasta yrityksessä. Emme suvaitse seksuaalista, fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa sekä häirintää ja kaikkea muuta syrjintää, hyväksikäyttöä, pelottelua ja työpaikkakiusaamista. Tutkimme kaikki epäillyt väärinkäytökset ja olemme määritelleet prosessin, jolla niihin vastataan aktiivisesti sen mukaan, kuinka vakava tapaus on.

 

3. Vältämme eturistiriitoja

Huolehdimme siitä, että mitkään henkilökohtaiset näkökohdat tai suhteet eivät vaikuta sopimattomasti liiketoimintapäätöksiimme. Emme harjoita mitään ulkopuolista liiketoimintaa tai mitään kaupallisuuteen liittyvää toimintaa, joka kilpailee yrityksemme kanssa. Kaupankäyntiä julkisesti listattujen yhtiöiden osakkeilla ei määritellä kilpailevaksi toimeksi, kun työsopimuksessa määriteltyjä ehtoja noudatetaan. Emme edistä poliittisia kantoja emmekä anna taloudellista tai muuta tukea yksittäisille poliitikoille, poliittisille puolueille tai instituutioille.

Hyväksymme vain pieniä ja tavanomaisia liikelahjoja (kuten liikelounas), mutta emme hyväksy muita lahjoja, viihdettä tai mitään muita liikekumppanin tai liikekumppanuutta hakevan osapuolen tarjoamia liikelahjoja, koska se voi helposti luoda vaikutelman eturistiriidasta.

Vältämme tilanteita, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti asiakkaisiimme, kollegoihimme, liiketoimintaamme tai jotka voivat luoda eturistiriitoja. Samanaikaisesti Qt Group arvostaa työntekijöidensä henkilökohtaista elämää, eikä pyri vaikuttamaan työntekijöidensä ihmissuhteisiin. Yhtiö pyrkii avoimesti puuttumaan tilanteeseen, jossa henkilö ei tee puolueettomia tai objektiivisia päätöksiä yrityksen edun mukaisesti (esim. jos henkilö on johtaja-asemassa toiseen henkilöön, jonka kanssa hänellä on henkilökohtainen ihmissuhde). Vastaavan tilanteen havaitsevaa tai kokevaa pyydetään ottamaan yhteyttä molempiin osapuoliin yhdessä HR:n kansssa ratkaisujen löytämiseksi (esim. asemanvaihdoksen tai muiden työjärjestelyjen kautta). Henkilöt eivät myöskään saa käyttää omaa asemaansa yrityksessä ajaakseen henkilökohtaisia tai ystävän tai sukulaisen etuja yrityksen etujen kustannuksella.

Noudatamme sisäpiirikauppaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lainsäädäntö kieltää käyttämästä tietoja, jotka eivät ole yleisön tiedossa ja jotka voivat vaikuttaa merkittävästi Qt Groupin osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden hintaan.

 

4. Suojaamme tietomme, omaisuutemme ja maineemme

Kunnioitamme yksilöiden (työntekijöiden, kolmansien osapuolten, asiakkaiden) tietojen yksityisyyttä, kun yhtiömme säilyttää tai käsittelee heidän tietojaan osana tietojenkäsittelytoimintoja. Noudatamme yksityisyydensuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä, kun henkilötietoja kerätään, tallennetaan, käsitellään, siirretään tai jaetaan.

Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavia kirjanpitoperiaatteita ja -standardeja, raportoimaan taloudelliset tiedot tarkasti ja täydellisesti sekä toteuttamaan asianmukaiset sisäiset prosessit, joilla varmistetaan kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin totuudenmukaisuus ja luotettavuus. Julkisesti noteerattuna yhtiönä noudatamme kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat Qt Groupiin liittyvien tietojen julkaisemista.

Tarkan raportoinnin varmistamiseksi yhtiömme käyttää tilintarkastajia, joille annamme tarkkaa, ajantasaista ja totuudenmukaista tietoa. Teemme asianmukaista yhteistyötä kaikissa tarkastuksissa tai niihin liittyvissä tutkimuksissa. Noudatamme kaikkia rahanpesuun liittyviä lakeja, emmekä osallistu laittomaan toimintaan.

Olemme sitoutuneet ylläpitämään ja tarjoamaan totuudenmukaista tietoa, joka täyttää kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset. Emme hyväksy tietojen väärentämistä tai aiheetonta muuttamista. Jos uskomme, että joitakin tietoja on tahallisesti väärennetty, ryhdymme toimiin ilmoittaaksemme siitä välittömästi.

 

5. Vastaamme huolenaiheisiin ja rikkomuksiin tarvittavilla toimenpiteillä

Odotamme kaikkien Qt Groupin työntekijöiden, alihankkijoiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden noudattavan eettisten ohjeiden sekä sovellettavan lainsäädännön sääntöjä ja ohjeita. Jos henkilö epäilee rikkomuksia tai väärinkäytöksiä, häntä pyydetään ilmoittamaan havainnosta Whistleblowing-kanavan kautta: https://app.falcony.io/qt-wb/links/whistleblowing

Kanavan luottamuksellisuuden varmistamiseksi sen tarjoaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Palveluun lähetetyt havainnot voivat lukea ainoastaan Qt Groupin talous-, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tutkimme kaikki raportit, jotta ymmärrämme täysin, mistä asiassa on kyse, mitkä sen vaikutukset ja riskit ovat ja mitä toimia tarvitaan. Tutkimme kaikki epäillyt väärinkäytökset ja olemme määritelleet prosessin, jolla niihin vastataan aktiivisesti sen mukaan, kuinka vakava tapaus on. Varmistamme, että jokaista whistleblowing-ilmoituksen tekevää Qt Groupin työntekijää suojellaan kaikilta seurauksilta, kuten irtisanomiselta tai muilta kostotoimilta.