Palkitseminen

 

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia 2020 ja julkaisee sen ja soveltuvan lainsäädännön vaatimat selvitykset yhtiön toimielinten ja muun johtoryhmän palkitsemista koskien.

Lue lisää yhtiön palkitsemisperiaatteista:

Palkitsemispolitiikka

Lue lisää

Toimielinten palkitsemisraportti 2023

Lue lisää

Tiedot hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisesta

Lue lisää

Palkitsemismalli

Palkitsemisessa voidaan käyttää sekä kiinteitä että muuttuvia osia seuraavasti:

  • Kuukausipalkka & luontaisedut, kuten puhelin, lounas, auto, asuminen (kiinteä osa)
  • Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät (muuttuva osa)
  • Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät (muuttuva osa)

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien ansainjakso on enintään yksi vuosi ja niiden mukaiset palkkiot maksetaan rahana.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmissä yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei aseteta henkilö- eikä toimintokohtaisia ansaintakriteerejä vaan johdon ansaintakriteerit sidotaan hallituksen vuosittain asettamien yhtiötason tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimivan johdon palkitsemiskriteerit ovat keskenään yhtäläiset, millä pyritään edistämään johdon keskinäistä yhteistyötä ja yhteistä intressiä yhtiön pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiö pyrkii siihen, että lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät koskevat huomattavaa osaa yhtiön henkilöstöstä. Poikkeuksena johdon palkitsemiseen, muulla henkilöstöllä ansaintakriteereissä voidaan huomioida henkilö-, ryhmä- ja/tai toimintokohtaista suoriutumista. Erityisesti myynnissä palkitseminen perustuu merkittävin osin henkilökohtaisten myyntitavoitteiden saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Yhtiön pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät on tarkoitettu toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän sekä mahdollisesti muiden yhtiön avainhenkilöiden kannustamiseen, sitouttamiseen ja palkitsemiseen. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmissä ansaintajakso on vähintään kolme vuotta ja niiden mukaiset palkkiot maksetaan optioina tai osakkeina. Osa palkkiosta voidaan maksaa myös rahana esimerkiksi tarkoituksena maksaa rahaosuudella palkkiosta
aiheutuvia veroseuraamuksia.

Päivitetty: 26.03.2024