Yhtiökokous 2023

 

Qt Group Oyj:n 14. maaliskuuta 2023 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2022, käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on nähtävillä tämän linkin kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen kuusijäsentä. Hallitukseen valittiin nykyiset jäsenet Robert Ingman, Leena Saarinen, Mikko Marsio ja Mikko Välimäki ja uusina jäseninä Marika Auramo ja Matti Heikkonen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Leena Saarisen.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Mikko Marsio (pj.), Mikko Välimäki ja Marika Auramo

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Leena Saarinen (pj.), Robert Ingman ja Matti Heikkonen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2024 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2024 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Kokousmateriaalit:

 

Pöytäkirja

Lue lisää

 

Liite 1: Ääniluettelo

Lue lisää

 

Liite 2: Kokouskutsu

Lue lisää

 

Liite 3: Esityslista

Lue lisää

 

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Lue lisää

 

Liite 5: Vuosikertomus

Lue lisää

 
Liite 6: Palkitsemisraportin esitys

Lue lisää

Päivitetty: 24.03.2023