Yhtiökokous 2024

Qt Group Oyj:n 12. maaliskuuta 2024 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2023, käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on nähtävillä tämän linkin kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Marika Auramo, Matti Heikkonen, Robert Ingman, Mikko Marsio ja Mikko Välimäki ja uudeksi jäseneksi Elina Anckar. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikko Marsion.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta: Mikko Marsio (pj.), Mikko Välimäki ja Elina Anckar
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Matti Heikkonen (pj.), Robert Ingman ja Marika Auramo

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että siinä voidaan mahdollistaa yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteyden avulla. 

Yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti: ”8 § Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Kutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla internetissä tai julkaisemalla se vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.” 

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2025 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2025 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Kokousmateriaalit:

 

Pöytäkirja

Lue lisää

 

Liite 1: Ääniluettelo

Lue lisää

 

Liite 2: Kokouskutsu

Lue lisää

 

Liite 3: Esityslista

Lue lisää

 

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Lue lisää

 

Liite 5: Vuosikertomus

Lue lisää

 

Liite 6: Palkitsemisraportin esitys

Lue lisää

 

Liite 7: Palkitsemispolitiikan esitys

Lue lisää

Päivitetty: 20.03.2024